Books

Toast na progu #2020

Toast na progu By Andrzej Mencwel Toast na progu Toast na progu Andrzeja Mencwela to wsp czesna opowie biograficzna Jej g wnym bohaterem jest zmar y przed kilku laty przyjaciel autora kt ry by wiat ym rolnikiem dumnym ze swej zawodowej sprawno ci
 • Title: Toast na progu
 • Author: Andrzej Mencwel
 • ISBN: -
 • Page: 297
 • Format: None
 • Toast na progu By Andrzej Mencwel Toast na progu Andrzeja Mencwela to wsp czesna opowie biograficzna Jej g wnym bohaterem jest zmar y przed kilku laty przyjaciel autora, kt ry by wiat ym rolnikiem, dumnym ze swej zawodowej sprawno ci i gospodarczych osi gni By te jednym z ostatnich prawdziwych ch op w, uosobieniem stanowej godno ci i cnoty obywatelskiej Wspomnienie o nim uprzytamnia autorowi,Toast na progu Andrzeja Mencwela to wsp czesna opowie biograficzna Jej g wnym bohaterem jest zmar y przed kilku laty przyjaciel autora, kt ry by wiat ym rolnikiem, dumnym ze swej zawodowej sprawno ci i gospodarczych osi gni By te jednym z ostatnich prawdziwych ch op w, uosobieniem stanowej godno ci i cnoty obywatelskiej Wspomnienie o nim uprzytamnia autorowi, e w niedawno minionym czasie zeszli z tego wiata inni jego s siedzi i s siadki, autentyczni w ch opskim cz owiecze stwie, oryginalni w osobowych rysopisach, wype niaj cych kolejne rozdzia y tej opowie ci Zaczynali samodzielnie gospodarzy jeszcze przed wojn , przetrwali dzielnie i m drze prawie p wiecze, w tym wojn i okupacj , oparli si presjom kolektywizacji i sprostali pierwszym wyzwaniom modernizacji Wraz z ich odej ciem w ostatnich dekadach zanik o te tradycyjne, wielofunkcyjne, rodzinne gospodarstwo ch opskie, b d ce materialn ostoj ch opstwa jako klasy spo ecznej By a to w Polsce klasa najstarsza i najliczniejsza, odwiecznie wyzyskiwana, a utrzymuj ca sw prac byt zbiorowy ywi i broni jak g osi o tradycyjne has o demokratyczne Czy osamotnienie i mier przyjaciela, r wnoznaczne z ko cem jego wietnego gospodarstwa, by y nieuchronne Czy zanik takiego sposobu istnienia, jaki stanowi o rodzinne gospodarstwo ch opskie, jest to samy z zanikiem ch opstwa jako wyra nego stanu spo ecznego, zatem z ko cem odr bnej kultury ch opskiej Czy kultura polska musi ci gle opiera si na tradycji szlacheckiej, czy te winna oprze si na dziedzictwie ch opskim, b d cym kultur pracy i wsp pracy Oto pytania, kt re skrycie i jawnie, po rednio i bezpo rednio inspiruj t opowie , nasycaj c j eseistyczn refleksj autora.
  Toast na progu By Andrzej Mencwel
  • [☆ Toast na progu || ↠ PDF Read by ☆ Andrzej Mencwel]
   Andrzej Mencwel

  About "Andrzej Mencwel"

  1. Andrzej Mencwel

   Wyczerpuj ca auto biografia andrzejmencwel category o s

  361 Comments

  Leave a Comment